Mechanizm manipulacji i negatywnej perswazji wykorzystywany w relacjach biznesowych jako błędny “środek” do zdobycia sukcesu kontra pozytywne oddziaływanie i podejmowanie świadomych decyzji opartych na Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i etyce pracy.

Cel biznesowy

Celem biznesowym szkolenia jest zwiększenie wiedzy w zakresie wywierania wpływu i perswazji przy akceptowaniu granic etycznych przydatnych w kontaktach biznesowych. Nauczenie uczestników wykorzystywania skutecznych narzędzi obrony przed technikami manipulacji i perswazji oraz identyfikacja technik manipulacyjnych używanych w relacjach z klientem. Świadomość reguł psychologicznych związanych z zachowaniami perswazyjnymi umożliwiające powstrzymanie manipulacji i podejmowanie błędnych decyzji biznesowych. Identyfikacja i praca nad indywidualnymi zachowaniami asertywnymi jako podstawy do uzyskiwania efektywniejszych rezultatów zawodowych.

Cel edukacyjny

Celem edukacyjnym szkolenia jest poznanie technik manipulacji stosowanych w relacjach biznesowych, które wpływają na funkcjonowanie firmy. Szkolenie pozwoli na poznanie najbardziej skutecznych narzędzi wywierania wpływu społecznego, który jest istotny w spotkaniach sprzedażowych i relacjach biznesowych. Uczestnicy szkolenia nauczą się jak skutecznie bronić się przed wywieranym wpływem i manipulacją innych osób i jak być asertywnym w takich sytuacjach, które doprowadzą go do podjęcia negatywnej decyzji w kontekście biznesowym. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił odczytać rzeczywiste przesłanki nadawcy zarówno po jego zachowaniu jak i sposobu komunikacji. Ponadto uczestnicy zostaną zapoznani z regułami psychologicznymi na których opierają się techniki manipulacji i na czym polega ich skuteczność. Uczestnicy doświadczą sytuacji w których, ktoś próbuje wywierać wpływ, sprzedać produkt. Uczestnicy zobaczą próby manipulacji i zapoznają się z mechanizmem wywierania wpływu, który zostanie rozłożony na czynniki pierwsze w celu uświadomienia łatwości obrony przed nim na przykładach reklam i kampani społecznych. Celem edukacyjnym szkolenia jest pokazanie sposobów obrony przed manipulacją i wpływem innych ludzi na podejmowane przez nas decyzje. Jak również pokazanie sposobów unikania sytuacji, w których dopiero po pewnym czasie orientujemy się, że ktoś nas naciągnął na coś co nie mieliśmy ochoty i podjeliśmy decyzje, która doprowadziła firme do strat. Uczestnicy będą potrafili zmienić sposób myślenia i postępowania osoby za pomocą technik wywierania wpływu społecznego, przydatnych w relacjach biznesowych. Ponadto będą potrafili zachęcić kogoś do podjęcia lub zmiany decyzji. Uczestnicy będą mieć świadomość tego jak bardzo istotny w sposobie komunikacji jest dobór słów oraz formułowanie zdań, które określą w precyzyjny sposób intencji nadawcy komunikatu. Pomożemy uczestnikom wypracować stanowczą, asertywną i zdecydowaną postawę. Rezultatem szkolenia będzie zdobycie wiedzy oraz umiejętności, które pozwolą uczestnikom zachowywać się w spójny sposób pod względem mowy ciała oraz intencji komunikatu tak by przekaz był zrozumiały i uwiarygodniony. Wiedza zdobyta na szkoleniu umożliwi wypłynąć na rozmówcę tak by wierzył w przekazywane treści i abyś osiągał zamierzone rezultaty, przy zachowaniu życzliwych relacji, szacunku do drugiego człowieka. Również będzie potrafił skutecznie obronić się przed manipulacją dzięki świadomości stosowanych przez innych technik.

Zdobędą Panstwo wiedzę z zakresu:

1. Manipulacja w biznesie

– znajomość podstawowych pojęć związanych z manipulacją

– poznanie własnych predyspozycji do bycia manipulowanym w pracy w oparciu o analizę kwestionariuszową

– zdolność rozpoznawania manipulacji w relacjach biznesowych

– umiejętność identyfikacji zagrożeń jakie niesie manipulacja

– świadomość negatywnego charakteru manipulacji na prawidłowe i efektywne funkcjonowanie w pracy

2. Przykłady perswazji i elementy pozytywnego wpływu społecznego w kontaktach biznesowych

– poznanie podstawowych reguł wywierania wpływu i trików perswazyjnych którym można ulec w relacjach biznesowych

– zdobycie wiedzy dotyczącej psychologii wpływu społecznego i jej znaczenia na efektywność w pracy

– umiejętność wykorzystania poznanej wiedzy w konkretnych, własnych sytuacjach biznesowych

– zdolność rozpoznawania perswazji i umiejętność prawidłowego reagowania na nią świadomość dużego wpływu perswazji na funkcjonowanie zawodowe pracowników

3. Podstawowe techniki radzenia sobie z manipulacją i perswazją

– poznanie podstawowych technik wywierania wpływu społecznego w oparciu o 6 reguł Cialdiniego i innych, których znajomość wpływa na efektywne radzenie sobie z manipulacją

– zdobycie wiedzy o przydatnych sposobach obrony przed manipulacją i negatywną perswazją

– umiejętność wykorzystywania poznanych technik radzenia sobie z manipulacją i negatywną perswazją w konkretnych sytuacjach biznesowych

– zdolność efektywnego radzenia sobie z manipulacją i negatywną perswazją w relacjach biznesowych

– świadomość istotnej roli znajomości technik obrony przed manipulacją i negatywną perswazją jako skutecznych narzędzi przeciwdziałających manipulacji w pracy i osiągania stawianych sobie celów

4. Asertywność w biznesie

– zdobycie wiedzy związanej z asertywnością, zachowaniami asertywnymi, korzyściami bycia asertywnym pracownikiem

– poznanie swoich mocnych asertywnych stron w relacjach biznesowych i praca nad obszarami do rozwoju

– zdolność efektywniejszego wyrażania swoich racji w pracy zawodowej

– umiejętność

– świadomość istotnej roli asertywności w radzeniu sobie z manipulacją i perswazją w kontaktach biznesowych i w kontaktach z współpracownikami

Osoby prowadzące usługę

Anastazja Zawiślak

Obszar specjalizacji: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości.

Moduł: zarządzanie i organizacja pracy

 

Patrycja Wośko

Obszar specjalizacji: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości.

Moduł: zarządzanie i organizacja pracy

 

Lokalizacja usługi

Adres:

Korfantego 2/528

40-004 Katowice, woj. śląskie

Szczegóły miejsca realizacji usługi:

V piętro

Warunki logistyczne:

Klimatyzacja, Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, Wi-fi

Oferta znajduję się pod tym linkiem

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=155068

Zespół trenerski ROZWÓJ – ProCoach Centrum Szkoleniowe – Rozwój osobisty i podnoszenie kompetencji w miejscu pracy.

Cel biznesowy

Rozwój kompetencji w zakresie zarządzania czasem, planowania i organizacji pracy. Podnoszenie kwalifikacji pracowników w celu lepszego prezentowania własnej firmy oraz innowacyjne podejście problemowe. Efektywniejsze funkcjonowanie zespołu jako podstawowej jednostki firmy osiągającej sukcesy biznesowe.

Cel edukacyjny

Zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji miękkich oraz efektywnego funkcjonowania w miejscu pracy.

Zdobędą Panstwo wiedzę z zakresu:

– Znajomość podstawowych pojęć związanych z zespołem, etapami i poziomami jego funkcjonowania;

– Znajomość technik wykorzystywanych do formułowania celów grupowych i indywidualnych;

– Umiejętność efektywnej współpracy skierowanej na osiągnięcie konkretnych rezultatów;

– Świadomość ważności pracy zespołowej i znaczenia zależności między członkami zespołu;

– Znajomość technik autoprezentacji wykorzystywanych do właściwego reprezentowania firmy;

– Zdobycie wiedzy dotyczącej psychologii wyglądu i podstaw mowy ciała;

– Umiejętność identyfikacji własnych wartości na tel wartości firmy;

– Świadomość znaczenia autoprezentacji na wpływ wizerunku firmy;

– Zdobycie wiedzy dotyczącej twórczości w biznesie;

– Znajomość technik twórczego rozwiązywania problemów w firmie;

– Zdolność wykorzystywania technik twórczego i innowacyjnego rozwiązywania problemów w

konkretnych sytuacjach biznesowych;

– Świadomość rozwojowego charakteru stylów myślenia twórczego;

– Poznanie metod organizacji czasu i pracy w oparciu o analizę SWOT, matrycę Eisenhowera i inne;

– Umiejętność wykorzystywania poznanych metod w marketingu internetowym;

– Świadomość mnogości czynników wpływających na motywację do pracy w marketingu internetowym;

– Zdobycie wiedzy o efektywnym zarządzaniu czasem w środowisku pracy;

Osoby prowadzące usługę

Anastazja Zawiślak

Obszar specjalizacji: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości.

Moduł: zarządzanie i organizacja pracy

Patrycja Wośko

Obszar specjalizacji: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości.

Moduł: zarządzanie i organizacja pracy

Lokalizacja usługi

Adres:

Korfantego 2/528

40-004 Katowice, woj. śląskie

Szczegóły miejsca realizacji usługi:

V piętro

Warunki logistyczne:

Klimatyzacja, Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, Wi-fi

Oferta znajduję się pod tym linkiem

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=132751&preview=1

Zespół trenerski ROZWÓJ – ProCoach Centrum Szkoleniowe – Budowanie zespołu w oparcie o komunikowanie się jezykiem korzyści i faktów oraz przeciwdziałanie wypalaniu zawodowemu w organizacji.

Cel biznesowy

Zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji miękkich oraz efektywnego funkcjonowania w miejscu pracy. Efektywna komunikacja i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w środowisku pracy oraz zwiększanie motywacji jako skuteczny sposób walki z wypaleniem zawodowym.

Cel edukacyjny

Zdobywanie umiejętności pracy w zespole oraz efektywne komunikowanie się i wyrażanie potrzeb w oparciu o komunikaty typu „Ja”. Efektywny rozwój osobisty i zwiększenie kompetencji współpracy zespołowej. Zwiększenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi klientami jako podstawy skutecznego budowania zaufania firmy. Poznanie objawów wypalenia zawodowego zespołu oraz umiejętność eliminowania go z organizacji.

Zdobędą Panstwo wiedzę z zakresu:

1. Moduł organizacyjno – integracyjny

− Zapoznanie uczestników z tematem szkolenia

− Omówienie zasad obowiązujących na szkoleniu

− Zapoznanie uczestników z trenerami

− Uświadomienie istotnej roli integracji jako podstawy do budowy dobrych relacji na szkoleniu

− Poznanie oczekiwań uczestników

− Wprowadzenie w tematykę szkolenia

2. „Budowanie efektywnego zespołu kluczem sukcesu firmy”

− znajomość podstawowych pojęć związanych z zespołem oraz etapami tworzenia się grupy i efektywnego funkcjonowania jej w miejscu pracy

− umiejętność efektywnej współpracy w zespole skierowanej na osiągnięcie konkretnych rezultatów

− umiejętność precyzyjnego wyznaczania celów grupowych i indywidualnych

− zdolność planowania realizacji celów zespołowych

− świadomość ważności pracy zespołowej i współpracy między uczestnikami

3. „Efektywna komunikacja w oparciu o język korzyści i faktów”

− poznanie i zdefiniowanie pojęcia komunikacji

− uświadomienie sobie ważności roli komunikacji w funkcjonowaniu i utrzymywaniu dobrych relacji w firmie

− umiejętność formułowania komunikatów w oparciu o język korzyści i faktów

− zdobycie umiejętności udzielania informacji zwrotnej

− doskonalenie umiejętności i zachowań komunikacyjnych

4. „Wypalenie zawodowe zespołu i sposoby eliminowania go”

− poznanie zagrożeń i przyczyn związanych z wypaleniem zawodowym

− analiza indywidualnych predyspozycji do wypalenia zawodowego na podstawie kwestionariusza psychologicznego

− umiejętność przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w oparciu o poznane metody

− uświadomienie sobie istotnej roli równowagi życiowej, która jest podstawą przeciwdziałania wypaleniu

− uświadomienie istotnej roli motywacji własnej i zespołowej jako skutecznej ochrony przed wypaleniem

Osoby prowadzące usługę

Anastazja Zawiślak

Obszar specjalizacji: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości.

Moduł: zarządzanie i organizacja pracy

 

Patrycja Wośko

Obszar specjalizacji: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości.

Moduł: zarządzanie i organizacja pracy

 

Dominika Maciołek

Obszar specjalizacji:

Specjalizuje się w realizacji projektów związanych

z wspieraniem biznesu w obszarze doskonalenia

jakości obsługi klienta oraz sprzedaży.

Szczególną specjalizacją jest zarządzanie

działem sprzedaży oraz budowanie zespołów

sprzedażowych. Trenerka jest kilkunastoletnim

praktykiem sprzedaży i obsługi klienta, dzięki

czemu łączy wiedzę merytoryczną z bogatym

doświadczeniem zawodowym.

Moduł: Jak radzić sobie z trudnym klientem?

 

Lokalizacja usługi

Adres:

Korfantego 2/528

40-004 Katowice, woj. śląskie

Szczegóły miejsca realizacji usługi:

V piętro

Warunki logistyczne:

Klimatyzacja, Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, Wi-fi

Oferta znajduję się pod tym linkiem

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=135837&preview=1

Zespół trenerski ROZWÓJ – ProCoach Centrum Szkoleniowe – Jak radzić sobie z trudnym klientem oraz efektywnie zarządzać czasem pracy.

Cel biznesowy

Zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji miękkich oraz efektywnego funkcjonowania w miejscu pracy.

Cel edukacyjny

Efektywny rozwój osobisty i zwiększenie kompetencji współpracy zespołowej. Zwiększenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi klientami jako podstawy skutecznego budowania zaufania firmy. Rozwój kompetencji w zakresie efektywnego zarządzania czasem oraz organizacji pracy.

Zdobędą Panstwo wiedzę z zakresu:

1. Moduł organizacyjno – integracyjny

− Zapoznanie uczestników z tematem szkolenia

− Omówienie zasad obowiązujących na szkoleniu

− Zapoznanie uczestników z trenerami

− Uświadomienie istotnej roli integracji jako podstawy do budowy dobrych

relacji na szkoleniu

− Poznanie oczekiwań uczestników

− Wprowadzenie w tematykę szkolenia

2. „Role grupowe i praca w grupie”

− poznanie występujących różnic między zespołem a grupą

− znajomość etapów tworzenia się grupy

− identyfikacja przez uczestników przyjmowanych ról grupowych oraz

uświadomienie ich znaczenia na kształtowanie się efektywnej współpracy

zespołowej

− zwiększenie umiejętności pracy grupowej

− uświadomienie istotnej roli współpracy grupowej na efektywniejsze

wykonywanie indywidualnych obowiązków zawodowych

3. „Efektywne zarządzanie czasem” – style zarządzania czasem,

autoanaliza

− autoanaliza własnego stylu zarządzania czasem w pracy

− poznanie metod organizacji czasu i pracy w oparciu o analizę SWOT,

matryce Eisenhawera i inne

− umiejętność praktycznego wykorzystania poznanych metod zarządzania

czasem w miejscu pracy,

− świadomość mnogości czynników wpływających na motywację do pracy

− podnoszenie kompetencji w zakresie organizacji czasu

4. „Jak radzić sobie z trudnym klientem ?”

− poznanie sposobów radzenia sobie z trudnym klientem

− zdobycie wiedzy o poprawnej i efektywnej komunikacji z klientem

− umiejętność radzenia sobie z emocjami w sytuacjach konfliktowych

− umiejętność wykorzystywania asertywnych metod radzenia sobie

− uświadomienie uczestnikom istotnej roli komunikacji z trudnymi

klientami

Osoby prowadzące usługę

Anastazja Zawiślak

Obszar specjalizacji: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości.

Moduł: zarządzanie i organizacja pracy

 

Patrycja Wośko

Obszar specjalizacji: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości.

Moduł: zarządzanie i organizacja pracy

 

Dominika Maciołek

Obszar specjalizacji:

Specjalizuje się w realizacji projektów związanych

z wspieraniem biznesu w obszarze doskonalenia

jakości obsługi klienta oraz sprzedaży.

Szczególną specjalizacją jest zarządzanie

działem sprzedaży oraz budowanie zespołów

sprzedażowych. Trenerka jest kilkunastoletnim

praktykiem sprzedaży i obsługi klienta, dzięki

czemu łączy wiedzę merytoryczną z bogatym

doświadczeniem zawodowym.

Moduł: Jak radzić sobie z trudnym klientem?

 

Lokalizacja usługi

Adres:

Korfantego 2/528

40-004 Katowice, woj. śląskie

Szczegóły miejsca realizacji usługi:

V piętro

Warunki logistyczne:

Klimatyzacja, Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, Wi-fi

Oferta znajduję się pod tym linkiem

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=135831&preview=1

Zespół trenerski ROZWÓJ – organizowane przez ProCoach Centrum Szkoleniowe – Trening interpersonalny, zdobycie wiedzy w zakresie motywacji oraz pracy w grupie przy należytym reprezentowaniu firmy oraz właściwej organizacji miejsca pracy. Wstęp do organizacji pracy w marketingu internetowym.

Cel biznesowy

Trening interpersonalny oraz pozyskanie wiedzy w zakresie motywacji własnej oraz podwładnych osób. Praca w grupie jako właściwy czynnik sukcesu przedsiębiorstwa. Poznanie psychologii marketingu internetowego.

Cel edukacyjny

Zdobycie wartościowej wiedzy wpływającej na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa przy pozyskaniu know-how jak właściwie reprezentować firmę oraz jak organizować miejsce pracy dzięki pozyskaniu wiedzy z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Zdobędą Panstwo wiedzę z zakresu:

– zdobycie wiedzy z zakresu rozwoju interpersonalnego;

– zdobycie wiedzy z zakresu pracy w grupie;

– zdobycie wiedzy z zakresu komunikacji interpersonalnej;

– zdobycie wiedzy z zakresu organizacji miejsca pracy;

– zdobycie wiedzy z zakresu właściwego reprezentowania firmy;

– zdobycie wiedzy z zakresu twórczości w biznesie;

– zdobycie wiedzy z zakresu organizacji pracy w marketingu internetowym;

Osoby prowadzące usługę

Anastazja Zawiślak

Obszar specjalizacji: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości.

Moduł: zarządzanie i organizacja pracy

Patrycja Wośko

Obszar specjalizacji: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości.

Moduł: zarządzanie i organizacja pracy

Lokalizacja usługi

Adres:

Korfantego 2/528

40-004 Katowice, woj. śląskie

Szczegóły miejsca realizacji usługi:

V piętro

Warunki logistyczne:

Klimatyzacja, Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, Wi-fi

Oferta znajduję się pod tym linkiem

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=129834&preview=1

szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników i osób kierujących pracownikami

Termin: 13/11/2017

Cena: 349 zł/brutto

Zakres: Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

Zapraszamy do kontaktu i rezerwacji terminów 😉